Obec Lemešany

Multifunkcne, ihrisko

Ihrisko: BASIC 20 olive green

Rozmer: 820,00 m2

Rok výstavby: 2017